Logo BIP

Wersja kontrastowa Pomniejsz Powiększ

Zadaj pytanie Drukuj

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Wyświetlony: 2990

Dodany 31.03.2021 10:32:34 przez Sylwia Justyna

Autor dokumentu Sylwia Justyna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 31.03.2021 10:33:48 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Zadaj pytanie Drukuj

Koordynator ds. dostępności

Informacja w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz.U. z 2020 roku poz. 1062)

Koordynator ds. dostępności:
Pani Sylwia Justyna
Kierownik Działu Pomocy Społecznej

Dane kontaktowe:

Adres do korespondencji:
Kosów, ul. Główna 23, 97-310 Moszczenica, woj. łódzkie
Tel. 44 616 95 97
e-mail: gops@moszczenica.pl


Wyświetlony: 2214

Dodany 19.10.2020 19:54:54 przez Sylwia Justyna

Autor dokumentu Sylwia Justyna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.10.2020 19:54:54 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [0]

Zadaj pytanie Drukuj

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 848.) Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP: bip.gops.moszczenica.eu

Dane teleadresowe jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
ul. Główna 23
97-310 Kosów
Tel: 44 616 95 97
Fax: 44 616 95 79

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-01
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-01

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości. Zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań, a dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących. Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokładają starań, by nowe publikowane materiały były maksymalnie zgodne z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Moszczenicy posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (tło w kolorze czarnym i litery w kolorze żółtym)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość pomniejszenia wielkości liter na stronie
  • mapa strony
  • widoczne nagłówki

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22

Metoda przygotowania deklaracji

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sylwia Justyna
e-mail: gops@moszczenica.pl

Procedura wnioskowa

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego strony internetowej, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura skargowa

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: rpo.gov.pl


Wyświetlony: 3090

Dodany 19.10.2020 19:51:21 przez Sylwia Justyna

Autor dokumentu Sylwia Justyna

Ważny do: bezterminowo

Modyfikacja: 19.10.2020 20:00:42 przez Wojciech Dudkiewicz

Historia zmian [1]

Najnowsze

07.11.2022 13:06

Tytuł

Czytaj dalej...

07.11.2022 13:04

Statut GOPS

Czytaj dalej...

07.11.2022 13:02

Biuletyn Informacji Publicznej

Czytaj dalej...

10.05.2022 10:50

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

10.05.2022 10:47

Sprawozdania finansowe za 2021 rok

Czytaj dalej...

11.05.2021 15:26

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Czytaj dalej...

Redaktorzy

Marzena Pająk Zadaj pytanie

Tel: 44 616 95 97

Fax: 44 616 95 97


Wojciech Dudkiewicz Zadaj pytanie

Tel:

Fax: